Het Nederlands Centrum voor Mestverwaarding en het Platform Groen Gas hebben gezamenlijk een position paper opgesteld. Dit paper is tot stand gekomen doordat zij diverse recente studies naast elkaar hebben bestudeerd en tot de conclusie zijn gekomen dat een integrale aanpak perspectief biedt voor stikstofreductie en groen gas.

De combinatie van een stalsysteem met dag/uur-ontmesting en bewerking van mest via vergisting en stikstof strippen, blijkt een zeer kansrijke manier om substantieel ammoniak en broeikasgassen te reduceren en tevens groen gas te produceren.

Deze aanpak draagt bij aan de grote uitdaging van ons kabinet om 50% stikstof en 49% broeikasgassen te reduceren. Tevens draagt het fors bij aan de ambitie van 2 miljard m³ (2 BCM) groen gas in 2030. De ammoniakuitstoot in de landbouw is voor 87% gerelateerd aan mest. Zonder de methaan uit mest is de 2 BCM-groen gas ambitie niet te realiseren.

De oplossing wordt vooral gezocht in krimp van de veestapel. De vraag is nu echter of daarmee de doelstellingen wel binnen handbereik komen. Door recente (wetenschappelijke) onderzoeken naast elkaar te leggen, wordt onderbouwd dat door een combinatie van drie verschillende technieken substantiële emissiereductie te bereiken is.

Lees hier het position paper Kansen voor integrale aanpak stikstofreductie en groen gas