in het kort

Over ons

Platform Groen Gas

Het Platform Groen Gas is sinds 2022 een bundeling van vier spelers in de Nederlandse groen gas branche: Groen Gas Nederland, 2bcm Alliantie, Biogas Branche Organisatie en de Vereniging Industriële Vergisters. Deze partijen hebben hun krachten verenigd om gezamenlijk invulling te geven aan de ambitie om in 2030 2 BCM (twee miljard m³) groen gas te produceren. Een ambitie ingegeven vanuit het Klimaatakkoord, als bijdrage aan de energietransitie. Om de missie van het Platform Groen Gas op een integere en professionele manier te realiseren, heeft het Platform Groen Gas een eigen gedragscode opgesteld.

Groen gas productie Nederland

Op dit moment produceert Nederland zo’n 200 miljoen kubieke meter groen gas. Dit betekent dat de groen gas-productie de komende jaren vertienvoudigd moet worden om te kunnen voldoen aan de vraag uit de markt. Een enorme uitdaging! Onze leden en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) zetten daar gezamenlijk hun schouders onder. Alle plannen staan beschreven in ons meerjarenprogramma.

Groen gas productie Europa

De Nederlandse klimaatambitie is helder. Daarnaast willen we minder afhankelijk worden van import. Deze uitdaging is door de Europese Unie aangescherpt met het plan om 35 BCM groen gas te produceren binnen de Europese Unie. Kortom, er bestaat geen twijfel meer over de noodzaak van meer groen gas!

Q&A groen gas

Groen gas is de duurzame variant van aardgas en wordt gemaakt door biogas op te waarderen tot het dezelfde kwaliteit heeft als aardgas. Groen gas wordt schoon geproduceerd en is hernieuwbaar. Aardgas bestaat uit methaan. Miljoenen Nederlandse huishoudens maken dagelijks gebruik van aardgas om te koken en de woning te verwarmen. In de industrie en land- en tuinbouw is aardgas een belangrijke brandstof. De voorraad aardgas is niet oneindig. We moeten daarom op zoek naar duurzame alternatieven voor aardgas. De productie van groen gas biedt uitkomst, aangezien groen gas voor exact dezelfde toepassingen kan worden gebruikt als aardgas.
Biogas wordt geproduceerd uit onder meer slib, afval van stortplaatsen, tuinafval, resten groente en fruit, en dierlijke restproducten zoals koeienmest. Het biogas wordt vervolgens gezuiverd en gedroogd en op dezelfde kwaliteit als aardgas gebracht. Na deze bewerkingen mag het groen gas heten en is het een duurzaam alternatief voor fossiel aardgas.
Voor de productie van groen gas worden reststromen gebruikt. Dit zijn biogrondstoffen die niet inzetbaar zijn voor andere doeleinden, zoals groente-, fruit-, tuinresten, slib en agrarische reststromen als mest. Door van deze restmaterialen groen gas te maken, is er minder aardgas nodig, waardoor er minder CO₂-uitstoot is.
Groen gas is net zo veilig als gewoon aardgas. Netbeheerders stellen strenge eisen aan de kwaliteit van het gas dat wordt ingevoed op het net. De gaskwaliteit en de staat van het gasnet worden veelvuldig gecontroleerd. Door de kwaliteitscontroles van de netbeheerders is het groene gas dat door het gasnet stroomt schoon en veilig. Grondige controle Voor de veiligheid wordt er een geurstof aan groen gas toegevoegd. Groen gas heeft daardoor dezelfde kenmerkende gaslucht als aardgas. De installaties voor het opwerken van biogas tot groen gas worden vaak en grondig gecontroleerd. Groengasinstallaties vormen hetzelfde risico als aardgasinstallaties, en die risico’s zijn heel beperkt.
In de periode 2020-2030 moet de hoeveelheid in Nederland geproduceerd groen gas toenemen tot 2 miljard m3 per jaar. In de beleidsbrief van 30 maart 2020 schetst het kabinet hoe dit gestalte krijgt. De brief noemt specifiek: alternatieve instrumenten om de groengasproductie te stimuleren, de randvoorwaarden zoals innovatie, locatiebeschikbaarheid, professionalisering en verder netbeheer, grondstoffen en hoe groen gas kan bijdragen aan de verduurzaming van eindgebruiksectoren.
• Met de productie van groen gas verduurzamen we het energiesysteem. • Door groen gas wordt Nederaland minder afhankelijk van import van aardgas. Hierdoor versterken we onze voorzieningszekerheid. • Groen gas is een mooi resultaat van kringlooplandbouw: samenwerking tussen mens, dier en innovatie. Het consumeren van het ene biedt voeding voor het andere en de uitstoot van het ene wezen biedt energie voor het andere wezen.
Omdat groen gas precies dezelfde eigenschappen heeft als aardgas, kan het probleemloos in het bestaande aardgasnetwerk ingevoegd worden. Hierdoor zijn er geen aanpassingen nodig aan de huidige gasleidingen of de apparaten op gas in woningen. Ook kan groen gas worden ingezet als brandstof voor zwaar transport als vrachtwagens en schepen. Daarnaast is groen gas ook onmisbaar voor de industrie waar veel met hoge temperaturen wordt gewerkt.
Gas kun je vergelijken met stroom: als je het gebruikt merk je geen verschil tussen grijze en groen stroom wanneer je de verwarming aanzet of aan het koken bent. In Nederland wordt via certificaten bijgehouden welk deel van het gas in Nederland groen is.

Nieuws

Contact met ons

Meer weten over platform groen gas?

Contact opnemen met ons