In juli 2023 werden de plannen van de overheid gepresenteerd inzake rekeningrijden en de terugsluis. Het Platform Groen Gas – vertegenwoordiger van meer dan 100 bedrijven in de sector – ondersteunt de transportsector om tot verdere verduurzaming te komen door de inzet van bio-LNG. De algehele constatering is dat voorgestelde aanpak, de inzet van biobrandstoffen niet zal ondersteunen. De voorgestelde aanpak biedt nog een opening via het block chain onderzoek, het is echter te onzeker of dit onderzoek echt vruchten gaat afwerpen.

Het belang van het Platform en haar leden is om de productie van groen gas en bio-LNG te
vergroten. In het regeerakkoord is beschreven dat de overheid inzet op 2 BCM productie in
2030. De sector heeft deze enorme uitdaging serieus opgepakt. Voor producenten zijn de
toepassing van groen gas in de gebouwde omgeving, de toepassing van bio-LNG in transport
en de inzet van groen gas in de industrie drie belangrijke vraagmarkten. Juist door op alle
markten actief te zijn, kan een producent zijn risico’s beter spreiden. Daarom stelt het
Platform Groen Gas alles in het werk om de productie van duurzaam groen gas te stimuleren
voor de gebouwde omgeving, in transport en de industrie.

CO₂-reductie transportsector
In de voorgestelde aanpak legt de overheid de nadruk om met batterij-elektrisch aangedreven
vrachtwagens (BEV) de CO₂-reductie in de transportsector te realiseren. Het Platform snapt
de afweging om deze tank-to-wheel zero emissie technologie (TTW ZE) te stimuleren.
Tegelijkertijd blijkt uit de studie van Panteia dat de up-take van de ZE-technologie voor
zwaar wegtransport pas in de periode 2030-2035 daadwerkelijk tot een versnelling komt. Met
deze aanpak laat de overheid de kans liggen om middels biobrandstoffen (specifiek bio-LNG)
grote CO₂-reducties voor heavy-duty vehicles (HDV) te bereiken. Ongeveer 80-90% van de
CO₂-uitstoot is gerelateerd aan HDV en juist voor dit segment zal BEV een beperkte bijdrage
kunnen leveren omdat met name de laadinfra de komende tien jaar nog een enorme bottleneck zal blijven.

Vertrekpunten tariefstelling
In de voorgestelde aanpak wordt ten aanzien van de tariefstelling een aantal vertrekpunten
benoemd. Zo is er sprake van een basis tarief van 16,7 cent. Verder wordt er gesproken over
een CO₂-toeslag. De hoogte van dit bedrag alsmede de relatie met Europees beleid (ETS2?)
wordt echter niet geduid. Ook is niet duidelijk of de korting van 81% voor ZE-voertuigen
alleen betrekking heeft op de CO₂-toeslag of ook op het basistarief. In deze de wens om dit
beter te duiden.

Onderzoek block-chain technologie
In de voorgestelde aanpak biedt de overheid wel een opening om rijden op biobrandstoffen te
stimuleren. Voorgesteld wordt om een onderzoek te doen naar block-chain technologie om het
aandeel biobrandstof in beeld te brengen. Het Platform Groen Gas is tevreden dat deze
opening wordt geboden, echter ziet het Platform met haar leden een veel pragmatischere
aanpak namelijk via de zogenaamde carbon correction factor.

Carbon correction factor
De carbon correction factor is een aanpak die ook met de Europese Commissie als oplossing
wordt besproken om op basis van feitelijk aandeel van biobrandstoffen in de markt /
wagenpark een korting te geven op de CO₂-toeslag. De brandstofleveranciers kunnen
eenvoudig voor Nederland in samenspraak met NEA onderbouwen hoe groot het aandeel bio-LNG is ten opzichte van de totale hoeveelheid LNG die wordt getankt. Dit aandeel is feitelijk
de correctie factor en de defacto de korting die op CO₂-toeslag zou kunnen worden vergeven.
De data in Nederland is zelfs zo nauwkeurig te onderbouwen dat deze aanpak op het niveau
van een wagenpark kan worden vastgesteld. Deze aanpak op wagenpark niveau zal juist een
hele sterke stimulans geven om verder de brandstof te vergroenen.

Vergroening brandstoffen stimuleren
Tot slot snapt het Platform dat vergroenen van de brandstoffen het beleid onder RED het
instrument biedt om verdere vergroening van brandstoffen te stimuleren. De afgelopen jaren
is echter gebleken dat de waarde van de HBE instabiel is. Deze instabiliteit helpt de bio-LNG
leveranciers niet om grootschalig te investeren. Daarnaast biedt de HBE onvoldoende waarde
om de eindgebruiker te compenseren voor deze duurdere brandstof.

De overstap van een energie- naar CO₂-gestuurd systeem met BKE’s zal zeker helpen.
Daarnaast onderschrijft het Platform in de voorgestelde beleidsvisie om niet alleen te kijken
naar de biogrondstoffen waarop een biobrandstof is gebaseerd. Het plan is om ook de markt
daar waar de brandstof wordt ingezet, mee te nemen in de het nieuwe systeem van de BKE’s