Vandaag heeft het ministerie van Economische Zaken en Klimaat de ‘Scenariostudie groengasproductie rond 2030’ aangeboden aan de Tweede Kamer. De studie – uitgevoerd door CE Delft en New Energy Coalition – verkent de ontwikkeling van het aantal groen gasinstallaties, de locaties van installaties en de groen gasproductievolumes in Nederland richting 2030. De resultaten tonen aan hoeveel groen gas per provincie geproduceerd kan worden op basis van regionaal beschikbare grondstoffen, de provinciale beleidskaders en de beschikbaarheid van potentiële productielocaties. Daarnaast maakt de studie inzichtelijk of het streefdoel van 2 BCM groen gasproductie in 2030 haalbaar is.

Voor de studie hebben CE Delft en New Energy Coalition vijf verschillende scenario’s opgesteld. Deze variëren in aannames over de snelheid waarmee ruimtelijke inpassing plaatsvindt (van een moeizaam tot soepel inpassingstraject) en de schaalgrootte van installaties (klein- of grootschalig).

Doel bijmengverplichting groen gas is haalbaar
De studie toont aan dat het doel van 3,8 Mton CO₂-reductie dat is vastgesteld voor de bijmengverplichting, gehaald kan worden. Hiervoor is een productie van 1,1 miljard m³ (BCM) groen gas nodig. De analyseresultaten laten zien dat de groen gasproductie in Nederland richting 2030 kan stijgen naar 1,3 tot 1,8 miljard m³ (BCM). Het aantal groen gasinstallaties in Nederland kan groeien van 87 installaties in 2023 naar 394 tot 695 installaties in 2030.

De hoeveelheid groen gasproductie dat uit de analyseresultaten naar voren komt, ligt hoger dan de 1,1 BCM die nodig is voor de bijmengverplichting. Het overige deel van het geproduceerde groen gas zal worden ingezet in de mobiliteitssector en de industrie.

Aannames in haalbaarheid
In de studie zijn een aantal aannames gemaakt, waardoor de haalbaarheid (nog) niet vanzelfsprekend is. Deze aannames betreffen voldoende stikstofruimte, gegarandeerde aansluiting op het elektriciteitsnet, de feitelijke beschikbaarheid van locaties voor groen gasinstallaties en gemeentelijke kaders die groen gasproductie mogelijk maken.

Het eerder gestelde streefdoel van 2 miljard m³ (BCM) groen gasproductie in 2030 is op dit moment (nog) niet haalbaar. Hiervoor is een voortdurende inzet op versnelling noodzakelijk. Een rol die het Platform Groen Gas met alle betrokken stakeholders zal blijven oppakken.

Hier leest u de hele CE Delft Scenariostudie groengasproductie rond 2030