Hier vindt u de Kamerbrief over de bijmengverplichting groen gas.

Reactie Platform Groen Gas
Met instemming heeft het Platform Groen Gas kennis genomen van het beleidsvoornemen van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat om vanaf 2025 groen gas verplicht bij te mengen in de gasvoorziening voor de gebouwde omgeving. In 2030 moet deze maatregel leiden tot 20% vergroening van het gasgebruik in huizen die moeilijk aardgasvrij zijn te maken, zoals bijvoorbeeld in de oude binnensteden. De verplichting is gekoppeld aan in Nederland geproduceerd gas, zodat de hiermee gerealiseerde CO₂-reductie onderdeel kan zijn van de nationale reductiedoelstelling. Het Platform verwacht dat van deze vraagstimulering een forse impuls uitgaat naar uitbreiding van de groen gas productie in Nederland.

Onderzoeksbureau CE Delft heeft becijferd dat voor een 20% bijmenging 1,6 BCM (1,6 miljard kubieke meter) groen gas nodig is. Op dit moment bedraagt de productie in Nederland circa 0,25 BCM, dus een schaalsprong is aan de orde. Zeker omdat ook de mobiliteitssector groen gas nodig heeft in het kader van de Europese bijmengverplichtingen voor brandstof.

In dit licht is het verheugend dat de minister ruim aandacht besteedt aan maatregelen die de productie stimuleren. Daarbij gaat het onder andere om uitbreiding van de hoeveelheid biogene reststromen in Nederland. Het mobiliseren van groene reststromen, ervaring opdoen met nieuwe grondstoffen en het verkennen van niet-biogene grondstoffen die via de vergassingstechnologie kunnen worden omgezet in groen gas, behoren tot de mogelijkheden. Op dit moment wordt minder dan 5% van de totale hoeveelheid mest in Nederland voor groen gas productie gebruikt. Minister Jetten verwacht dat ook bij een krimpende veestapel de bijmengverplichting kan worden behaald. De groen gas sector zal de productiegroei aangrijpen om met bestaande en nieuwe technologie de stikstof- en methaanuitstoot steeds verder terug te brengen. Samen met de agrarische sector wordt doorlopend gekeken naar verbetering van de wijze waarop mestvergisting bijdraagt aan het sluiten van de mineralenkringloop, een belangrijk onderdeel van circulaire landbouw.

Daarnaast ziet het Platform Groen Gas in het flankerend beleid een flink aantal punten terug uit het eigen Meerjarenprogramma, waaronder de stimulering van innovatie, het versneld verlenen van vergunningen en het – samen met andere overheden – werken aan ruimtelijke inpassing.

De uitdaging bij deze verplichting, is om de kosten in de hand te houden. Om de meerprijs voor huishoudens gering te houden moet de kostprijs laag blijven en zijn goede afspraken nodig met de leveranciers. Het Platform Groen Gas zal samen met de sector en haar ketenpartners werken aan het beheersbaar houden van grondstofprijzen en efficiency van productie.

Namens de sector kijkt het Platform uit naar samenwerking met het ministerie en de Tweede Kamer bij de verdere uitwerking van de Bijmengverplichting Groen Gas en de uiteindelijke omzetting in wetgeving.