Na onze eerste bijeenkomst in mei dit jaar, zijn de werkzaamheden van het Platform Groen Gas in een stroomversnelling geraakt. In deze mail geven we u een update van alle ontwikkelingen. Daarnaast ook een ‘save-the-date’ voor onze volgende bijeenkomst op 13 oktober in Woerden.

Oriënterende gesprekken bestuurslid
De gesprekken met het laatste potentiële bestuurslid, bevinden zich in de afrondende fase. We hopen tijdens onze volgende ledenbijeenkomst in oktober, dit potentiële lid aan u voor te dragen.

Ontwikkelingen expertgroepen
Een van de speerpunten van het Programmabureau is het opzetten van de vijf expertgroepen. Hierbij een update per expertgroep:

Expertgroep Verdienmodel
Vanuit het Platform zijn we in overleg met het ministerie van EZK over de opzet en vormgeving van de nieuwe bijmengverplichting, aangezien de SDE++ onvoldoende aansluit bij de marktontwikkelingen. Alleen voor monomestvergisting op boerderijniveau is de SDE++ 2022 in positieve zin bijgesteld en biedt het beperkt perspectief. Om mee te kunnen bewegen met de prijsontwikkeling in de biogrondstoffen zal de groen gasprijs hier mede afhankelijk van gemaakt moeten worden. Deze expertgroep komt in september bij elkaar voor het eerste overleg.
Deze expertgroep heeft het maximale aantal deelnemers bereikt.

Expertgroep Innovatie
De expertgroep Innovatie, splitst zich op in twee groepen:

 1. Vergassing: deze groep gaat aan de slag met de ‘Subsidie vroege fase opschaling’ zoals aangekondigd in het Coalitieakkoord. Deze regeling staat nog in de kinderschoenen, en moet ervoor zorgen dat technologieën die op het punt van doorbreken staan, steun in de rug krijgen waardoor ze grootschalig uitgerold kunnen worden.
  Voor deze expertgroep zijn een aantal koplopers uit de sector uitgenodigd.
 1. Biogas-WKK ondernemers
  In samenwerking met biogas-WKK ondernemers proberen we de stap van WKK naar groen gas te maken. Middels gesprekken met deze ondernemers krijgen we een duidelijk beeld van de huidige markt en formuleren we een plan van aanpak en een uitvoeringsplan.
  Wilt u zich bij deze expertgroep aansluiten, neem contact op met ruud@platformgroengas.nl

Expertgroep Feedstock
Deze expertgroep pakt een aantal dossiers op, die de aandacht vragen:

 • Update AA bijlage: voor het uitvoeren van deze update zijn we in afwachting van de reacties van de ministeries van EZK en LNV.
 • Nieuwe EU-meststoffen verordening: in juni is de nieuwe EU-meststoffen verordening in werking gesteld. Deze staat naast de huidige nationale meststoffenwet en reguleert de handel in organische meststoffen in de EU. Het is nog onduidelijk of dit gevolgen heeft voor digestaat uit vergisting. De EU spreekt zich nog uit hoe om te gaan met de regeling rond dierlijke bijproducten.
 • Aangekondigde stikstofmaatregelen: we vragen ons af in hoeverre de aangekondigde stikstofmaatregelen van invloed zijn op de beschikbaarheid van mest voor de productie van groen gas. Recente WUR-studies laten zien dat vergisting kan bijdragen aan methaan- en ammoniak-reductie. In samenwerking met EBN werken we aan een factsheet over potentieel beschikbare biogrondstoffen. Hiermee willen we beleidsmakers en andere geïnteresseerden meer inzicht geven in de beschikbaarheid van biogrondstoffen.
 • Consultatie aanpassing meststoffenwet: in samenwerking met een aantal direct betrokken ondernemers heeft het Platform inspraak geleverd op de consultatie van de aanpassing van de meststoffenwet waarin een mengverbod voor covergistingsmaterialen is opgenomen. Naar onze mening is een mengverbod geen oplossing voor de geconstateerde problemen en zijn er andere mogelijkheden voor regulering. We wachten af wat het ministerie van LNV met de inspraak gaat doen.
  Voor aanvullende vragen of het aankaarten van onderwerpen die aandacht vragen, neem contact op met ton@platformgroengas.nl

Expertgroep Infrastructuur
Deze expertgroep maakt zich hard voor de ‘kansenkaart’ groen gas. Hierop zullen verschillende inzichten en afhankelijkheden worden weergegeven waardoor inzicht ontstaat over alle potentiële groen gas ontwikkelingen. Bijvoorbeeld het samenbrengen van potentiële beschikbare biomassa, bestaande WKK-installaties, afhankelijkheden met ruimtelijke ordening en het gasnet. Op deze manier kan er gezamenlijk gestuurd en versneld worden. Hierbij zijn het in balans houden van vraag en aanbod en de actuele ontwikkelingen belangrijk. De kansenkaart is daarom continue in beweging doordat de vraag naar gas in een gebied afneemt door elektrificatie, of door invoeding juist in aanbod toeneemt, maar waar maatregelen in het net ook weer ruimte kunnen creëren. Op dit moment wordt bestaande kennis geïnventariseerd en zijn we in gesprek met partijen die hierin een rol hebben.
Wilt u zich bij deze expertgroep aansluiten, neem contact op met frank.vanalphen@stedin.net of svankleef@netbeheernederland.nl

Infrastructuur & Ruimtelijke ordening
We zijn in gesprek met het ministerie van EZK, gemeenten en provincies om te bepalen welke gebieden zich lenen voor duurzame initiatieven. Daarnaast wordt bekeken hoe het vergunningsproces en de doorlooptijden verbeterd kunnen worden. Vanuit het Platform Groen Gas lichten we de noodzaak hiervan toe in deze werkgroep en zullen we dit onderwerp ondersteunen met kennis en inzichten.
Wilt u zich bij deze expertgroep aansluiten, neem contact op met frank.vanalphen@stedin.net of svankleef@netbeheernederland.nl

Expertgroep Communicatie
Na de zomervakantie komt deze expertgroep bijeen en gaat aan de slag met een aantal strategische speerpunten:

 • groen gas helder positioneren in Nederland;
 • samenwerking realiseren tussen ketenpartners in de groen gassector;
 • transparante communicatie naar de buitenwereld m.b.t. ketenactiviteiteno

om hiermee draagvlak te creëren voor de productie van groen gas en een positiever beeld neer te zetten van de totale sector. Daarnaast staat het overleg minimaal twee keer jaar in teken van Public Affairs. Op praktisch vlak worden al uiteenlopende werkzaamheden uitgevoerd. De website krijgt een update, factsheets en referentieverhalen worden opgesteld evenals een inhoudelijke kennisbank en een gedragscode.
Wilt u zich bij deze expertgroep aansluiten, neem contact op met leonie@platformgroengas.nl

Expertgroep 2 BCM
Deze werkgroep kijkt naar de grote slagen die we kunnen maken richting 2 BCM productie. Welke kansen zijn er? Welke plannen liggen er? Welke investeringen worden voorbereid? Wat is er nodig om de kansen versneld te realiseren? Maar ook: welke drempels moeten worden geslecht? Met andere woorden: enerzijds inventarisering, anderzijds realisering! De expertgroep 2 BCM houdt nauw contact met overleggroepen die hetzelfde doel nastreven waaronder de NVDE, TKI Nieuw Gas en KVGN Werkgroep Groen Gas.
Wilt u zich bij deze expertgroep aansluiten, neem contact op met marieke@mariekevanderwerf.nu 

Lid worden?
Bijna 80 bedrijven, organisaties en overheidsinstanties hebben zich aangemeld als lid van het Platform Groen Gas. Wilt u ook lid worden? Bekijk hier de mogelijkheden. Wilt u weten wat het lidmaatschap van het Platform voor u kan inhouden? Stuur dan een mail met uw vraag naar info@platformgroengas.nl

Kamerbrief bijmengverplichting groen gas
Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft in een kamerbrief aangekondigd om vanaf 2025 groen gas verplicht bij te mengen in de gasvoorziening voor de gebouwde omgeving. In 2030 moet deze maatregel leiden tot 20% vergroening van het gasgebruik in huizen die moeilijk aardgasvrij zijn te maken, zoals in de oude binnensteden. Hier leest u de kamerbrief en de reactie van het Platform daarop.

Save the date: donderdag 13 oktober
Onze volgende bijeenkomst vindt plaats op donderdag 13 oktober in Woerden. We organiseren deze bijeenkomst nog eenmaal gezamenlijk voor onze leden én geïnteresseerden van het Platform. Deze middag staat in het teken van innovatie. Alle expertgroepen geven een update van hun werkzaamheden, daarnaast zoemen we in op innovatie in de branche. Na de zomer ontvangt u de uitnodiging en het programma van de middag.

We wensen u alvast een hele prettige zomer(vakantie) en zien u graag in oktober!

Hartelijke groet namens het Platform,
Robert Goevaers