Donderdag 7 september is het weer tijd voor de Groen Gas Barbecue!

Locatie: Zandfoort aan de Eem – Eemlaan 100, Amersfoort
Datum: 7 september 2023
Tijdstip: 16.00 uur tot 19.30 uur
Thema: Innovatie en netwerken

Deze barbecue wordt georganiseerd door New Energy Coalition en het Platform Groen Gas en mede mogelijk gemaakt door het Enterprise Europe Network. Het deelnemersaantal is gemaximeerd op 100 personen.

Programma:
16.00 – 16.30: Inloop
16.30: Opening
16.40: Ton Voncken, Platform Groen Gas: mestconservering en emissiereductie door aanzuren van mest
16.55:  Xander Sandell, Methaplanet: energiepellets uit stro en stromest voor biogas
17.10: Sietse Draaijer, projectleider: meet- en registratieprogramma van stikstof en -methaanemissies
17.05: Einde
17.05 – 19.30 Netwerken en barbecueën

Tijdens deze barbecue staat, naast netwerken, innovatie centraal. We hebben drie sprekers bereid gevonden om iets te vertellen over de innovaties die ze bezig houden.

Ton Voncken van het Platform Groen Gas vertelt iets over het aanzuren van mest. Hierdoor wordt de mest geconserveerd en wordt de uitstoot van methaan en stikstof voorkomen. Een interessante oplossing voor veehouders die niet in staat zijn dag- of uurverse mest in een vergister te krijgen. Ook zal hij kort ingaan op de kansen voor de inzet van energiegewassen bij boerderijvergisting

Xander Sandell van Methaplanet maakt energiepellets uit o.a. stromest. Deze energiepellets worden technisch gezien als mest en kunnen worden gebruikt in zowel monomest- als covergisters en kunnen daar de biogasproductie een flinke boost geven. In een monomestvergister leidt het toevoegen van 10% energiepellets tot meer dan een verdubbeling van de hoeveelheid biogas.

Sietse Draaijer is projectleider en als zodanig verantwoordelijk voor de integrale aanpak van monomestvergisting en mestverwaarding. Hierin zit o.a. het meet- en registratieprogramma dat gaat aantonen hoeveel methaan- en stikstofreductie gerealiseerd kan worden met dag-/uurontmesting, mestmonovergisting en strippen.

Het grootste deel van de tijd is echter gereserveerd voor het netwerken, onder het genot van een hapje en drankje bijpraten met collega ondernemers.

In het Platform Groen Gas hebben Groen Gas Nederland, 2bcm Alliantie, Biogas Branche Organisatie en de Vereniging Industriële Vergisters hun krachten verenigd om gezamenlijk invulling te geven aan de ambitie om in 2030 2 BCM (twee miljard m³) groen gas te produceren.

New Energy Coalition is een voortdurend groeiend netwerk van kennisinstellingen, bedrijven, overheden en ngo’s die samen werken aan de versnelling van de energietransitie voor een duurzame toekomst.

Het Enterprise Europe Network helpt bedrijven bij het innoveren en groeien op internationale schaal. Het is ’s werelds grootste ondersteuningsnetwerk voor het midden- en kleinbedrijf (MKB) met internationale ambities.