Door mest snel uit de stal te halen, te vergisten en daarna te behandelen kan de stikstof- en methaanuitstoot van veehouderijen met tientallen procenten worden gereduceerd terwijl ook nog hernieuwbare energie wordt geproduceerd.

Recent onderzoek van Wageningen UR, in het kader van het project Next Level Mestverwaarden, laat zien dat deze route in de melkveehouderij tot 55% van de ammoniakuitstoot en ruim 80% van de methaanuitstoot kan reduceren (1). In de varkenshouderij kan zelfs meer dan 80% ammoniak én methaan gereduceerd worden. De recente onderzoeken onderbouwen duidelijk dat met inzet op een combinatie van technieken substantiële emissiereducties te bereiken zijn terwijl ook nog groen gas geproduceerd wordt.

De combinatie van een stalsysteem waarbij de mest meerdere malen per dag wordt verwijderd, vervolgens in een vergister wordt verwerkt en waarbij het residu (ook wel digestaat genoemd) wordt behandeld in een stikstofstripper dringt de stikstof- en methaanemissie terug en levert groen gas op. Mestrobots verwijderen periodiek de mest van de stalvloer waarna het snel in een vergister wordt gebracht. De mest krijgt in de stal weinig kans om stikstof en methaan te vormen en uit te stoten. Dat is goed nieuws voor zowel het milieu als voor de in de stal levende dieren. In een vergister wordt onder gecontroleerde omstandigheden methaan geproduceerd, dat methaan wordt vervolgens gebruikt als hernieuwbare energiebron. Als het vergistingsproces is afgerond blijft digestaat over, daarin zitten nog steeds mineralen, zoals stikstof, kalium en fosfaat, en ook het niet afgebroken organische stof. Beide zijn van belang voor een gezonde bodem, echter een deel van de stikstof kan uit het digestaat ontsnappen en in de lucht belanden. Om dat te voorkomen wordt het digestaat gestript, daarbij wordt de stikstof uit de mest gedreven en vervolgens opgelost in een zure vloeistof. Op deze manier ontstaat ammoniumsulfaat; een krachtige meststof die ook in kunstmest voorkomt. Deze stikstof is nu heel goed beschikbaar voor gewassen en kan niet meer naar de lucht ontsnappen.

De onderzoeken van Wageningen zijn gebaseerd op modelmatige berekeningen. De volgende stap is het aantonen in de praktijk dat de reducties ook daadwerkelijk gehaald kunnen worden. Daar wordt nu hard aan gewerkt en de eerste metingen zullen naar verwachting in de loop van dit jaar beschikbaar komen. Als dan aangetoond is dat deze combinatie effectief is, hebben we hier een fantastische manier om in één klap bij te dragen aan de oplossing van drie problemen; de ongewenste stikstof- en methaanuitstoot en het tekort aan hernieuwbare energie (2).

 


1&2: De informatie in deze publicatie is een beknopte samenvatting van het position paper ‘Kansen voor een integrale aanpak stikstofreductie en groen gas’ dat hier terug te lezen is en uitgebreidere informatie en achtergronden biedt.